ទំនាក់ទំនង

Ruta E53 esq Morrison Local 4
Sierras Chicas Salsipuedes
Córdoba Argentina
ទូរស័ព្ទ+5493543514949
Whatsapp+5493543514949
អ៊ីមែលespaciochicbar@gmail.com